Tour Dates – idiota

PAST PERFORMANCES
06 Apr 2024
Marlene Freitas - idiota
Teatro Aveirense - Aveiro - PT
05 Apr 2024
Marlene Freitas - idiota
Teatro Aveirense - Aveiro - PT
10 Jan 2024
Marlene Freitas - idiota
Gulbenkian - Lisbon - PT
09 Jan 2024
Marlene Freitas - idiota
Gulbenkian - Lisbon - PT
23 Jun 2023
Marlene Freitas - idiota
Performing Exiles Festival - Berlin - DE
22 Jun 2023
Marlene Freitas - idiota
Performing Exiles Festival - Berlin - DE
21 Jun 2023
Marlene Freitas - idiota
Performing Exiles Festival - Berlin - DE
29 Oct 2022
Marlene Freitas - idiota
Festival d’Automne - Paris - FR
28 Oct 2022
Marlene Freitas - idiota
Festival d’Automne - Paris - FR
27 Oct 2022
Marlene Freitas - idiota
Festival d’Automne - Paris - FR
26 Oct 2022
Marlene Freitas - idiota
Festival d’Automne - Paris - FR
31 Jul 2022
Marlene Freitas - idiota
CNAD - Mindelo - CV
30 Jul 2022
Marlene Freitas - idiota
CNAD - Mindelo - CV
09 Jul 2022
Marlene Freitas - idiota
Festival Grec - Barcelona - ES
08 Jul 2022
Marlene Freitas - idiota
Festival Grec - Barcelona - ES
17 Jun 2022
Marlene Freitas - idiota
Wiener Festwochen - Vienna - AT
16 Jun 2022
Marlene Freitas - idiota
Wiener Festwochen - Vienna - AT
15 Jun 2022
Marlene Freitas - idiota
Wiener Festwochen - Vienna - AT
09 May 2022
Marlene Freitas - idiota
kunstenfestivaldesarts - Brussels - BE
08 May 2022
Marlene Freitas - idiota
kunstenfestivaldesarts - Brussels - BE
07 May 2022
Marlene Freitas - idiota
kunstenfestivaldesarts - Brussels - BE
06 Apr 2024 idiota Teatro Aveirense Aveiro PT
05 Apr 2024 idiota Teatro Aveirense Aveiro PT
10 Jan 2024 idiota Gulbenkian Lisbon PT
09 Jan 2024 idiota Gulbenkian Lisbon PT
23 Jun 2023 idiota Performing Exiles Festival Berlin DE
22 Jun 2023 idiota Performing Exiles Festival Berlin DE
21 Jun 2023 idiota Performing Exiles Festival Berlin DE
29 Oct 2022 idiota Festival d’Automne Paris FR
28 Oct 2022 idiota Festival d’Automne Paris FR
27 Oct 2022 idiota Festival d’Automne Paris FR
26 Oct 2022 idiota Festival d’Automne Paris FR
31 Jul 2022 idiota CNAD Mindelo CV
30 Jul 2022 idiota CNAD Mindelo CV
09 Jul 2022 idiota Festival Grec Barcelona ES
08 Jul 2022 idiota Festival Grec Barcelona ES
17 Jun 2022 idiota Wiener Festwochen Vienna AT
16 Jun 2022 idiota Wiener Festwochen Vienna AT
15 Jun 2022 idiota Wiener Festwochen Vienna AT
09 May 2022 idiota kunstenfestivaldesarts Brussels BE
08 May 2022 idiota kunstenfestivaldesarts Brussels BE
07 May 2022 idiota kunstenfestivaldesarts Brussels BE